قرارداد انتقال مالکیت ادبی هنری

قراردادهای حقوق ادبی هنری به شکل کلی به دو دسته تقسیم می شوند. یکی، قراردادهای انتقال و دیگری، قرارداد مجوز بهره برداری. در قرارداد انتقال، پدیدآورنده اثر ادبی هنری، یکی از حقوق انحصاری خویش یا کلیه حقوق خود را به دیگری انتقال می دهد. در این قرارداد، امکان دارد پدید آورنده اثر صرفاً یکی از حقوق مادی خویش از جمله حق نشر یا حق پخش یا حق عرضه اثر خویش را به دیگری انتقال دهد و یا تمام حقوق خویش در اثر مذکور را طی این قرارداد، انتقال دهد. حقوق مادی موضوع قرارداد انتقال اگر فقط یکی از مصادیق فوق الذکر باشد مصداق حق مذکور به شکل کامل انتقال می یابد که به آن، انتقال کامل می گویند. البته صرفاً همان حق به شکل کامل انتقال می یابد و حقوق دیگر در مالکیت پدید آورنده اثر باقی می ماند. اما در قرارداد انتقالی که متضمن انتقال کلیه مصادیق حقوق مادی می باشد ، پدید آورنده اثر، تمام حقوق مادی متصوره برای خویش را به طرف مقابل انتقال می دهد. در پی انتقال حقوق، انتقال گیرنده، نفع و حق مالکانه نسبت به حقوق مادی پیدا نموده و جانشین انتقال دهنده می شود و تمام حقوق انتقال دهنده نسبت به حق مذکور از جمله طرح دعوا، تعقیب و سایر موارد به انتقال گیرنده منتقل می شود و به نوعی ارتباط پدید آورنده اثر با اثر خویش در خصوص حقوق مادی اثر قطع می گردد.