عناوین آثار

عناوین یا نامهای آثار ادبی و هنری نیز به مانند خود اثر، مورد حمایت قانون گذار میباشد. هر نوع اثری اعم از ادبی، هنری، موسیقایی و حتی نرم افزار ها نیز می تواند دارای عنوان یا نام خود باشند. این عناوین به صراحت در ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان بیان شده است. مطابق این ماده «نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد.»درباره نرم افزار ها نیز عناوین نرم افزارها، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. مطابق ماده ۳ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ «نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي نرم افزار ديگري‌ از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) اين قانون محكوم خواهد شد.»با ملاحظه این دو ماده مشخص می گردد که حمایت از عناوین و نشانه‌های آثار به هیچ شرطی از جمله اصالت عنوان، مشروط نشده است. همچنین امکان دارد عنوان یا نشان یک اثری در نوع دیگری از آثار به کار رود. در نهایت باید گفت که مطابق قوانین ایران به کار بردن نام، عنوان یا نشانه اثر در یک اثر از همان نوع یا مشابه آن در صورتی ممنوع است که القای شبهه کند.