عدم اهمیت ویژگی های اثر

مهمترین موضوعی که در حمایت از آثار ادبی و هنری شرط می باشد این است که اثر ادبی هنری دارای اصالت باشد و شرط دیگری برای حمایت از یک اثر ادبی هنری اصولاً وجود ندارد. به عبارت دیگر همین که یک اثر ادبی هنری توسط پدید آورنده آن ایجاد شود و دارای اصالت باشد بدون توجه به نوع یا زمینه ظهور، ارزش هنری، اجتماعی، اقتصادی، میزان موفقیت یا هدف آن مورد حمایت قانون می باشد. این موضوع در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ بیان شده است. مطابق این ماده ” از نظر این قانون به مولف، مصنف و هنرمند پدیدآورنده و به آنچه که از راه دانش و هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته است، اثر، اطلاق می شود.” بنابراین به نظر می آید غیر از اصالت اثر در حمایت از آثار ادبی هنری نباید شرط دیگری را دخیل دانست. این موضوع باعث حمایت از آثار ادبی هنری و تشویق آحاد مردم به ارائه ایده ها و استعدادهای شخصی خویش می باشد. البته بایستی در نظر داشت که حمایت از آثار ادبی هنری اینگونه نیست که بدون قید و بند و محدودیت باشد به نحوی که هر اثری فارغ از موضوع و نحوه تاثیر آن بر جامعه مورد حمایت قرار گیرد و نباید از نظر دور داشت آثاری که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد، حتی در کشورهایی که بسیار آزاد میباشند مورد حمایت قانون قرار نمی گیرند بلکه ممنوعیت های شدیدی نیز در ارائه این آثار وجود دارد.