ساخت و ساز در اراضی روستایی

در خصوص ساخت و ساز در روستاها و اراضی خارج از حریم شهر مظالب بسیاری قابل ذکر است. تا قبل از تصویب آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۲ هیات وزیران، ساخت و ساز در روستا و خارج از حریم شهرها فاقد ضابطه و مقررات خاص بود. با تصویب آیین نامه مذکور، استانداران براساس ماده ۶ آیین نامه، مرجع صدورپروانه ساختمان در خارج از حریم شهرها تعیین گردیدند.

با اصلا ح قانون شوراها در سال ۱۳۸۲ و اضافه شدن بند ۱۰ به ماده ۶۹ قانون شوراهای اسلا می، تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا به عهده دهیاری و صدور مجوز به بخشداری واگذار گردید. علی رغم اجرای این بند که ناهماهنگی هائی نظیر مشخص نبودن مرجع وصول عوارض و چگونگی نظارت فنی و … روبرو بود، ساخت و ساز به سمت و سوی نظام مند و قانون مند در حال پیشرفت بود که با اصلا ح مجدد قانون در سال ۱۳۸۶ بند دیگری تحت عنوان بند ۱۱ به ماده ۶۹ قانون مذکور اضافه و براساس آن مسوولیت تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلا ب اسلا می و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور به عهده دهیاری محول گردید.

مطالب مرتبط | قانون زمین شهری-ماده 12

با این که بنیاد مسکن انقلا ب اسلا می مطابق ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلا ب اسلا می مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلا می صرفامکلف به «تهیه طرح های هادی و اصلا ح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاه های ذی ربط اجرایی آن و با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت شده است ولی این نهاد به ویژه در استان تهران متاسفانه نظارت فنی بر ساخت و ساز در روستاها را نیز از وظایف خود تلقی می کند با این که این اقدام در برخی نقاط روستایی با اعتراض دهیاری ها و متقاضیان احداث بنا مواجه می باشد، لکن به علت کوتاه نیامدن بنیاد و حمایت برخی از مسوولین محلی این امر نیز موجب فراهم شدن چندگانگی گردیده است.

نهایتا در خصوص روستاهای دارای دهیاری ، فرآیند صدور مجوز احداث بنا برای متقاضیان مطابق با بخشنامه شماره ۸۴۳۷۳ / ۱ / ۱۳ /س مورخ ۸۷ / ۷ / ۲ وزیر محترم کشور در خصوص ابلاغ فرمهای ۱۶گانه مستند به بند ۱۱ الحاقی به ماده ۶۹ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، مصوب ۸۶ / ۰۸ / ۲۷ ، در خصوص تبیین وظایف دهیاری در زمینه تشکیل پرونده و صدور مجوز احداث بنا می باشد .

همچنین دهیاری ها مستند به ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، مصوب ۸۴ / ۱۰ / ۱۴ مسئولیت نظارت بر کلیه ساخت و سازهای روستایی را بر عهده دارند. اما همچنان اشکالات متعددی در این خصوص وجود داشت که موضوع بع وزارت کشور جهت حل مشکل ارجاع شد و و وزارت کشور اقدام به تصویب بخشنامه تعیین مراجع صدور پروانه ساختمان و رسیدگی به ساخت و ساز غیر مجاز و وضع ووصول عوارض ساختمانی در روستاها با هدف ایجاد شفافیت‌های قانونی و رفع ابهام‌ها و همچنین ایجاد نظام مدیریت واحد و دارای وحدت رویه در این امور از سوی وزیر کشور به استانداران سراسر کشور نمود.

این مطلب را هم بخوانید | تشخیص اراضی ملی

در این ابلاغیه که از سوی رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده آمده:در روستاهایی که در حریم شهرها واقع شده و دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی،شورای اسلامی روستا و دهیاری می‌باشند، مستند به تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا ونحوه تعیین آن، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، وفق ضوابط حاکم، دهیاری مربوطه بوده و تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با ترکیب مقرر رسیدگی می‌شود.

همچنین درآمد ناشی از جریمه‌های وصولی طبق تبصره 4 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، به عنوان درآمد ناشی از ساخت و ساز به حساب دهیاری‌های روستا جهت توسعه و عمران واریز می‌شود و مرجع تصویب عوارض متعلقه شورای اسلامی بخش بوده و وصول و دریافت آن بر عهده دهیاری است.

همچنین تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری رسیدگی و عوارض متعلقه که توسط شورای اسلامی بخش وضع می‌شود و درآمد ناشی از جریمه‌های وصولی به حساب دهیاری روستا واریز می‌شود و صد در صد آن باید وفق دستورالعملی که توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ می‌شود، جهت توسعه و عمران روستا زیر نظر دهیار هزینه شود.

مطالب مرتبط | حق نسق یا حقوق زارعانه

در بخش دیگری از بخشنامه ابلاغی وزیر کشور آمده است :در روستاهای خارج از حریم شهرها که دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی، شورای اسلامی روستا و دهیاری می باشند، مستند به قسمت اخیر ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها طبق سازوکار مقرر در بند 11 الحاقی ماده 69 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز، دهیاری مربوطه بوده و تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با ترکیب مقرر رسیدگی می شود.

ضمنا درآمد ناشی از جریمه های وصولی طبق تبصره 4 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، به عنوان درآمد ناشی از ساخت و ساز به حساب دهیاریهای روستا جهت توسعه و عمران واریز می‌گردد و مرجع تصویب عوارض متعلقه شورای اسلامی بخش بوده و وصول و دریافت آن بر عهده دهیاری است.

در خاتمه این بخشنامه تاکید شده است که به منظور اتخاذ رویه واحد در استانها،معاونان امور عمرانی استانداری ها موظفند بخشداریها را به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها و روستاهای فاقد دهیاری تعیین کند.

این مطلب را از دست ندهید | اراضی خارج از محدوده شهرها

با ملاحظه مقررات فوق به این نتیجه می رسیم که در خصوص جواز ساخت در روستاها بایستی به شرح زیر قائل به تفکیک باشیم

الف) به استناد ماده 3 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 هیأت وزیران « هر گونه ساخت و ساز در شهرکها، تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی و طبق دستورالعمل مورخ 27/12/1386 ترویج شهرک سازی در کشور مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد.»

ب) در روستاهای خارج از حریم شهرها که دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی، شورای اسلامی روستاها و دهیاری می باشند، مستند به قسمت اخیر ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستاها و نحوه تعیین آنها طبق ساز و کار تعیین شده در بند 11 الحاقی به ماده 69 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شورا، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز ،دهیاری مربوط می باشد. بر اساس بند مذکور یکی از وظایف دهیار عبارت است از«تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمانی برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات قانونی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا

ج) در مورد روستاهایی که خارج از حریم واقع و دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی و شورای اسلامی روستاها نیستند و یا اینکه طرح ها و شورای مذکور را دارا بوده ولی فاقد دهیاری اند، مرجع صدور پروانه، نهاد تعیین شده توسط استانداری می باشد که معمولا بخشداری محل می باشد. همچنین است در مورد اراضی خارج از محدوده روستاها.

جهت رزرو وقت مشاوره با وکیل ملکی کلیک کنید

د) در مورد روستاهای واقع در حریم شهرداری با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستاها و نحوه تعیین آنها ،روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد و در این فرض چنانچه روستا دارای شورای اسلامی روستا و دهیاری می باشد مرجع صدور پروانه، دهیاری است.اما چنانچه روستا در حریم شهر واقع ولی فاقد دهیاری باشد مرجع صدور پروانه ساختمان و نظارت بر ساخت و ساز، مرجع تعیین شده توسط استاندار است. که معمولا بخشداری می باشد.

آرای مختلف دیوانعدالت اداری نیز همین نظر را داشته و صرفا دهیاری را مرجع صدور پروانه می داند و بنیاد مسکن صرفا وظیفه اظهارنظر درخصوص کاربری و بروکف و … را دارد.

در خصوص تخلفات ساخت و ساز در روستاها نیز باید گفت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هر گونه بنا، تاسیسات و عملیات عمرانی در محدوده و حریم روستا، از دهیاری پروانه ساخت اخذ نمایند. هرگونه ساخت و ساز در محدوده و حریم روستا بدون پروانه ساخت، ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد. دهیاری مکلف است ابتدا نسبت به تذکر کتبی به متخلف مبنی بر رعایت کلیه مقررات و ضوابط ساخت و ساز در محدوده و حریم روستا اقدام، سپس از هرگونه عملیات عمرانی و ساختمانی بدون پروانه و یا مغایر با مفاد آن جلوگیری نماید.

به هر حال در صورت تخلف ساخت و ساز در روستاها، برابر ماده ۹۹ قانون شهرداری ها ، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، مسکن و شهرسازی و قوه قضائیه مسوولیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی بدون مجوز را عهده دار گردیدند،که حسب مورد و با توجه به طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای و ملی، مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط مربوط به احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها و شهرکها و طرح های هادی روستا، میزان تخلف انجام شده، موقعیت ملک و نوع استفاده از بنا نسبت به صدور رأى قلع بنا و تأسیسات یا اخذ جریمه نقدی معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تصمیم می گیرد.

از آنجاییکه بحث ساخت و ساز در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها دارای پیچیدگی و مراجع فراوان است که گوشه ای از آن فوقا ذکر شد، اشخاصی که در این زمینه دارای مشکل حقوقی می باشند حتما می بایستی قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص در زمینه امور اراضی مشورت نموده و با واسپاری کار خویش به ایشان درصدد دسترسی به بهترین نتیجه باشند.

جهت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی اراضی کلیک نمایید

41 دیدگاه

 • ارمین says:

  با سلام و خسته نباشید
  یک ملک در خارج از محدوه شهر بهصورت شراکتی داریمکه میخواهیم یک طرح توریستی گردشگری احداث کنیم…
  شرایط گرفتن پروانه ساخت و ساز ان چگونه است؟؟؟
  ایا پروانه باید به نام هر چهار نفر تنظیم بشود ؟؟؟
  یاحضور یک وکیل کافی است؟؟؟

  • علی says:

   ایا شهرداری میتواند از روستا های الحاقی جریمه ی ساخت و ساز دریافت کند و دیگر اینکه شهرداری منتطه ی پنج در سال ۷۴تاسیس شده و پرونده ی خلاف واقعیبه سال ۶۱تشکیل داده و رای قلع داده لطفا راهنمایی فرمایید

   • joomir says:

    این سوال یک موضوع اختلاف است ولیکن چه متغیر گیری این است که از ساختمان هایی که قبل از الحاق روستا به شهر احداث شده است نمی تواند عوارضی دریافت نماید یا حکم به قلعه صادر شود این رقابت اعتراض در دیوان عدالت اداری است

  • joomir says:

   برای دریافت مجوز ساخت طرح توریستی گردشگری ابتدا بایستی مدارک لازم از جمله موافقت سازمان میراث میراث فرهنگی گردشگری را اخذ نموده و نسبت به مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان متبوع مبادرت به دریافت مجوز تغییر کاربری نمایید پروانه به نام هر چهار نفر تنظیم می شود ولیکن توسط یک نفر وکیل نیز قابلیت انجام دارد

 • مجید اسماعیل زاده says:

  سلام یک زمین در روستا دارم یک چهارم زمین خارج طرح هادی هست وموقعیت زمین هم جوری هست که اطراف ان را از چند سال پیش ساخت وساز کردند حالا برای دریافت پروانه ساخت مراجعه کردم گفتند باید ۸۰درصد قیمت روز را عوارض بدهم تا به تو سند بدهیم .زمینی که هیچ زمان تا حالا کشت نشدچه ربطی به جهاد کشاورزی دارد که من باید اینهمه پول بدهم چرا کاری میکنید که مردم روبه ساخت وساز غیر قانونی بی اورند مگر ما چقدر درامد داریم که ۸۰درصد قیمت روز زمین باید عوارض بدهیم.

  • joomir says:

   باسلام در خصوص عوارض صرفا عوارض آن بخش که خارج از طرح هادی است قابل مطالبه می باشد نه تمام ملک، این تصمصم در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

   • علی says:

    هفت سال بدنبال مجوز ساخت زمینی که داخل طرح هادی روستا بوده که مدارکی دارم کمکاری کارمندان مرجع صدور پروانه کم کاری کردند وپس از هفت سال پیگیری بدون مجوز ساختم حالیه نامه تخریب صادر شده راهی دادر

   • اکبر محمدنیا says:

    سلام
    در روستای ما بنیاد مسکن اقدام به بازنگری طرح روستا نموده و پس از توافق با مالکین در خصوص زمینهای سهم خود یعنی همان ۴۰ درصد که خودشان میگویند اقدامات عجیبی انجام دادند مثلا از ابتدا با همراهی دهیار به هر سه متقاضی یک قواره دادند و پس از آن با به قول خودشان خانه دار کردن نیازمندان اعلام کردند که درصدد ساخت واحد هستند و دیگر زمین به کسی تحویل نمیدهند البته اعلام کردند در هر قطعه ۲ واحد بصورت ۲ طبقه ساخته میشه حال این یوال پیش می آید که این اقدام بنیاد ودهیاری برای ساخت خانه هایی با این سرایط شراکتی که با مسکن روستایی و نیاز روستائیان و فعالیت آنها مغیرت دارد قانونی است ممنون میشم اگه جواب بدهید.

    • joomir says:

     اصول آن و وظیفه اصلی بنیاد مسکن تحویل زمین به روستاییان است و نه ساختمان بنابراین این تصمیم بنیاد مسکن غیر قانونی و قابل ابطال است

   • وفایی says:

    با سلاام زمینی هست واقع در محدوده طرح هادی زوستایی که قبلا فاقد دیوار کشی بوده و بعنوان کوچه مورد استفاده قرار گرفته بود و در تقشه طرح هادی نیز کوچه قید شده است، علی هذا فردی با قولنانه ادعای مالکیت نموده و اقدام به دیوار کشی و بستن کوچه نموده است.؟ دهیار در این رابطه از چه راه و ماده می تواند نسبت به تصاحب این ملک اقدام کند؟

    • joomir says:

     این مالک بر خلاف تا ارتفاع روستاییان به و تحت اتهام ممانعت از قابل شکایت در دادگاه کیفری است

 • رضا says:

  سلام یک زمین زیر دویست و پنجاه متری در بافت روستایی دارم با کاربری مسکونی منتها مجوز ساخت نمیدن میگن زیر دویست و پنجاه متره …خوب باید چیکار کنیم این زمین و …وقتی نشه توش ساخت …ایا میشه کسری متراژ به حد نصاب رو پرداخت کرد و مجوز ساخت در. وستا رو گرفت زمین در طرح هادی هم هست

 • حسین says:

  با سلام من ملکی در شمال در یکی از روستا ها خریداری کردم که قبلا دارای ساختمان مسکونی بوده و آثار تخریب آن پا برجاس و خود زمین در خارج از طرح هادی میباشد آیا امکان درجا سازی وجود دارد یا خیر لطفا پاسخ بدید
  در ضمن قبض قدیمی برق ساختمان وجود دارد

 • هادی says:

  سلام خسته نباشید حریم راهای روستادی بین دوتاروستاکه حدود۴کیلومترفاصله دارد ازوسط جاده باید چندمترازهرطرف باشد ممنومیشیم این فاصله روبهمون بگید

 • میثم says:

  با سلام
  زمینی حدود ۲۰۰ متری دارم که اطراف آن ساخت و ساز شده . اطراف این زمین بناهایی ساخته شدن و این بناها در طرح هادی است . اما این زمین که در وسط آن ساخت و سازها قراردارد در محدوده طرح هادی قرار ندارد. به کجا باید مراجعه کنم تا مجوز بگیرم.

  • joomir says:

   مراجعه به بنیاد مسکن جهت تغییر طرح هادی راه حل شماست در صورت مخالفت و بنیاد مسکن شکایت در دیوان عدالت اداری و تقاضای ابطال طرح هادی.

 • محسن says:

  سلام و درووووود 🌹
  نقش شهرداری ها در صدور پروانه و نظارت در خارج از طرح هادی تا چه میزان است و مسولیت صدور پروانه در خارج از طرح هادی رو اعلام بفرمایید

  • joomir says:

   اگر اراضی مذکور و در حریم شهر باشد شهرداری مسئول صدور مجوز ساخت است در غیر این صورت باید با مراجعه به جهاد کشاورزی در صدر تغییر کاربری باشید.

 • سیدعبدالرسول کاظمپور says:

  با سلام چند سال پیش در محدوده روستا یک سویت ساختم اب و برقش هم گرفتم ولی امسال که میخوام گاز بگیرم شرکت گاز میگه پایان کار ارائه بدم ولی متاسفانه پروانه و پایان کار نگرفتم.حال چکار باید بکنم

 • محمد خلیلی says:

  سلام بعضی منازل قدیمی باعمر بالای 15 سال بعد از مراجعه به بنیاد مسکن برای دریافت استعلام خدمات مثلا (گاز ) به کمیسیون معرفی میشن و جریمه میشن آیا این جرائم مشمول منازل با عمر بالا که قبل از وجود طرح هادی روستا ساخته شدن هم میشه؟

 • مجتبی says:

  زمینی در روستا شمال کشور دارم که تا سال ۸۴ داخل طرح هادی روستایی بوده و اکنون متوجه شدم در طرح هادی جدید خارج محدوده شده و زیر نظر جهاد کشاورزی میباشد
  و با توجه به اینکه زمین در سال ۹۳ فنس کشی شده بوده در حال حاظر جهاد اخطار به تخریب فنس کرده
  هیچگونه ساخت و سازی هم نشده و کشت دوم انجام میشه
  چه باید بکنم؟

 • علی says:

  سلام ملکی خریدم درسال ۹۴در یکی از روستاها جهت ساخت مسکن اقدام کردم روال بسیار درآور روبرو شدم زمین من در خارج از محدوده هست اما چون سمت غرب وجنوب زمین ساخته شده کاربری پیدا کرده کل زمین ۱۸۰۰متر ولی ۳۰۰متر موافقت کردن خواستم ببینم اکر به دیوان عدالت مراجعه شود نتیجه میکیرد؟؟باتشکر

 • سلطان بلوچ says:

  سلام، روستاهائی که دارای شورای اسلامی روستا فاقد دهیاری هستند، عوارض روستائی ساخت‌ و سازها باید به چه حسابی واریز شود؟ آیا باید این عوارض به حساب شورای اسلامی بخش واریز شود یا خیر؟
  چون در شهرستان زاهدان عوارض روستاهای فاقد دهیاری به حساب شورای اسلامی بخش واریز می‌شود، ولی مشخص نیست این عوارض را شورای اسلامی بخش در کجا هزینه می‌کند؛
  سپاسگزارم

 • سامان says:

  سلام فردی در منطقه ما درحال ساخت ساز است بدون پروانه ساخت خارج از طرح هادی وادعا میکند چون اینجا قبلا خانه بود میتواند بسازد بدون هیچ مهندسی برای خودش خانه سازی میکند باسنگ وچوب به سبک اروپایی واز راه غیر قانون ی
  کنتور برق گرفته ومیگوید من از بخشداری اجازه گرفته
  چندبار گزارش دادند ماموری که امد گفت باید تخریب شود اما
  این فرد به نظرم باخریدن ماموران همچنان درحال ساخت ساز است ایا این فر واقعامی تواند ساخت ساز کند ایا درجا سازی بدون پروانه ساخت امکان پذیر است این اقا همچنین تمام
  حاشیه رود خانه را فنس کشی کرد ایا این کار قانونی است

  • joomir says:

   این عمل ایشان کاملاً غیرقانونی است و جهاد کشاورزی می‌تواند رای مبادرت به تخریب ساختمان نماید.

 • علی شهبازی says:

  با سلام ما در یک روستا در کنار خانه قدیمی پدری (در حیاط) اقدام به ساخت ساختمان جدید کردیم وبعد از چند وقت بخاطر نداشتن پروانه اقدام برای دریافت پروانه کردیم الان با کلی خرج و بدبختی بخشداری میگه باید یک متر عقب نشینی انجام دهید آنهم در کوچه ای که از اول آن کسی عقب نشینی نکرده و اصلا طرح آن اجرایی نشده ولی بخشداری می‌گوید یا عقب نشینی یا 150میلیون جریمه برای ساختمانی نیمه کاره که تمام مراحل دریافت پروانه انجام شده وفقط همین مرحله آخر مانده در ضمن ما انتهای کوچه هستیم وآخر کوچه پیاده رو می‌شود برای رفت سرباغات کشاورزی.آیا راه حلی دارد با تشکر

  • joomir says:

   سلام با توجه به ساخت ساختمان بدون مجوز ساخت بهتر است وارد موضوع جریمه شوید و پس از دریافت پایان کار اقدام به اعتراض نسبت به عوارض نمایید چون دریافت عوارض برای این موضوع غیرقانونی است.

 • آهون بر says:

  سلام ، بنای خارج از بافت در یکی از روستاهای مرزن آباد دارم که بیش از 5 سال از زمان احداث میگذره آیا از تخریب مصونه چون شنیدم بیش از 4 سال از زمان ساخت بگذره دیگه تخریب نمی کنند.

 • سرشار says:

  سلام دو قطعه زمین دارم روستای شهرابادمشهد کی توبافت ساخت میره لطفا رسیدگی کنیدممنونم

 • سیدجلال رضوی says:

  سلام، یک زمین در روستا دارم که کل زمین داخل بافت میباشد و کاربری آن باغی میباشد. بنده در آن یک بنا احداث کردم. حال دهیاری برای تخلف بنده را فرستاد برای کمیسیون ۹۹که در آنجا رای به تخریب بنا داده اند… البته در آن منطقه ساخت و ساز شده است. آیا اعتراض به رای کمیسیون ازطریق دیوان عدالت اداری قابل بررسی است و آیا راه دارد آن رای باطل شود و مرا جریمه کنند؟

  • joomir says:

   بله قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است با توجه به ساخت ساختمان توسط مجاورت ملک امکان ابطال رای هست.

 • کتایون says:

  سلام . خدا قوت
  ۲۲۰متر زمین دو سال پیش خریداری شد برای ساخت خانه روستایی.
  زمین همزمان با تغییرات طرح هادی روستا خریداری شد که داخل بافت امده بود . پیگیر پروانه برای ساخت شدیم بنیاد مسکن گفت زمین شما جز سرانه اداری هست و قابل دریافت پروانه نیست باید پیگیر تغییر کاربری اداری شوید . مراجعه و پیگیری کردیم گفتن سرانه اداری است و نمی شود
  با توجه به افزایش قیمت ها نمیتوانم از فروشنده شکایت کنم چون فروشنده ممکنه بگه پولتو می دم و پس می گیرم که اینجوری من بیشتر ضرر می کنم
  از سوی دیگه میترسم یک خونه کوچک بزنم کلی جریمه بشم
  از طرفی ماده ۹۹ بعدن بگه چرا سرانه اداری رو ساختی
  معضلی شده برام لطفا راهنماییم کنید

 • joomir says:

  سلام این عمل بنیاد مسکن غیرقانونی است بنیاد مسکن در اعطای زمین به روستاییان بومی بایستی قیمت زین بدون توجه به مستندات را محاسبه نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *