دعاوی تجاری، بانکی و بیمه ای

در حوزه حقوق تجارت  و همچنین حقوق بیمه و بانکی با توجه به وجود قوانین و آیین نامه های فراوان، قطعا نمی توان فرضی را در نظر داشت که بدون تسلط به این قوانین بتوان در دعوا به پیروزی دست یافت.

ذیلا توضیح کوتاهی در خصوص هر یک از این دعاوی ذکر خواهد شد.

دعاوی تجاری

دعاوی پولی وبانکی

دعاوی بیمه