دعاوی اراضی

اراضی از چند جهت دارای تقسیم بندی های متعددی است.

1- از نظر بهره برداری : اراضی بایر – دایر و موات

2- از نظر محل وقوع : اراضی خارج از محدوده شهری – اراضی واقع در محدوده شهری

3- از نظر مالکیت : اراضی ملی – خصوصی – موقوفه

4- از نظر کاربری : اراضی زراعی – باغات – صنعتی – مسکونی و …

هر یک از این تقسیم بندی ها امکان تداخل در یکدگر را دارند وآنچه مهم است نحوه حل مشکلات حقوقی راجع به این اراضی می باشد

قوانین و مراجع متعدد رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی این دعاوی را جزءسخت ترین و سنگین ترین دعاوی نموده و هر نوع از دعاوی اراضی قوانین مختص به خود را داراست و لذا در مورد هر کدام از اراضی دعاوی مختص به خود آن وجود داشته و وقتی بین آن دعاوی تعارض به وجود بیاید رفع ابهام بین آن ها نیازمند یک متخصص دعاوی اراضی دارد تا با یافتن بهترین راه حل به مرجع صالح مراجعه نماید.

مراجع صالح مختلف حل اختلاف اعم از کمیسیون های مختلف و شعبات ویژه دادگاه و … نیز بر پیچیدگی امر افزوده است به نحوی که مراجعه صحیح به مرجع صالح موضوعی مهم محسوب شده که سبب جلوگیری از سر در گمی و اتلاف وقت و احتمالا اتلاف هزینه است.

به هر روی گروه حقوقی یسنا جهت دسته بندی ابتدایی دعاوی مربوط به اراضی به این نتیجه رسیده است که این دعاوی قابل تقسیم به داعوی مربوط به اراضی شهری – اراضی ملی – باغات و اراضی زراعی – اراضی شهرک های جدید و صنعتی – اراضی مناطق آزاد می گردد که ذیلا به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

اراضی زراعی

 • دعاوی راجع به معامله زراعی
 • رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی کشت موقت
 • رسیدگی به تصمیمات مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
 • رسیدگی به اختلافات و اشتباهات در ارتباط با قوانین و مقررات اصلاحات اراضی
 • رسیدگی به تصمیمات مرجع تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت
 • رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیأت واگذاری زمین و تشخیص اراضی کشت موقت
 • صدور پروانه ساختمانی و اعمال نظارت لازم خارج از محدوده شهر

اراضی شهری

 • اعتراض به نظریه ماده12قانون اراضی شهری
 • اعتراض به تصمیمات هیأت3 نفره و واگذاری زمین
 • رسیدگی به پرونده های موضوع قانون لغو مالکیت اراضی شهری و آئین نامه اجرایی
 • اعتراض به تصمیمات 5نفری در تشخیص زمین های بایر و موات (قانون زمین شهری(
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در پیرامون تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
 • ارائه مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی پیرامون تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

اراضی ملی و منابع طبیعی

 • رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت
 • اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده56قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعاوی مربوط به تصمیمات و آرای ملی ادارات منابع طبیعی،موضوع لایحه قانونی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعاوی ناشی از موات اعلام نمودن اراضی خارج از محدوده شهر،موضوع ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
 • ارائه مشاوره و وکالت دعاوی در دعاوی مربوط به تصمیمات و آرای ملی ادارات منابع طبیعی، موضوع لایحه قانونی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور
 • ارائه مشاوره و وکالت دعاوی در دعاوی ناشی از موات اعلام نمودن اراضی خارج از محدوده شهر، موضوع ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

باغات

مسائل مربوط به تفکیک و افراز

 • دعوای تغییر کاربری مجاز و غیرمجاز
 • موضوع اجاره باغ جهت بهره برداری و یا برداشت میوه مستاجر همراه با حق استفاده مالک
 • مسائل مربوط به مالکیت درختان و یا عرصه باغ