حق توزیع و پخش

پس از آنکه یک اثر ادبی هنری منتشر یا تکثیر یا بازتولید و یا در نوع دیگری از آثار ادبی هنری اقتباس شود، این حق برای پدیدآورنده اثر وجود دارد که نسخه‌های اثر منتشر شده را که تاکنون وارد بازار نشده اند در سطح جامعه پخش نموده و در دسترس عموم قرار دهد. در واقع حق توزیع و پخش یک اثر، حق عرضه عمومی و تجاری کردن اصل اثر و نسخه های آن است و لذا توزیع و پخش، هر عملی است که به موجب آن اثر ادبی و هنری با اهداف اقتصادی وارد بازار می شود اعم از اینکه عرضه مستقیما توسط خود پدید آورنده و به واسطه اشخاص ثالث و در نتیجه قراردادهای فروش، توزیع، نمایش و غیره صورت گیرد. البته باید گفت در صورتی که پدید آورنده اثر برای اولین بار اثر خود را شخصا یا با رضایت توسط شخص ثالث به فروش رساند، حق تجویز اجازه های بعدی برای پخش اثر پخش شده را ندارد. مگر اینکه در یک قالب دیگر باشد. بدین ترتیب که اگر فروش اولیه اثر به شکل الکترونیکی باشد، همچنان حق فروش کاغذی اثر برای پدید آورنده وجود دارد. بنابراین صرفاً حق پخش اولیه در اینجا مدنظر است و اثری که در بازار به گردش درآمده باشد دیگر پدید آورنده یا صاحب حق، هیچ حقی نسبت به آن ندارد و اثر می تواند آزادانه مجددا به فروش برسد. البته این موضوع در حقوق ایران مسکوت می باشد.