حق تعدیل قرارداد

در قراردادهای انتقال حقوق مادی پدید آورنده اثر به شخص دیگر، معمولاً قیمتی به عنوان مبلغ قرارداد درج میگردد با توجه به اینکه شرایط آینده اثر و قیمت آینده اثر، در زمان انعقاد قرارداد از سوی طرفین قابل پیش بینی نمی باشد لذا این امکان وجود دارد که پدید آورنده اثر نسبت به قیمت آینده مغبون واقع شده و خسارت سنگینی بر وی وارد گردد. به همین دلیل در برخی از کشورهای پیشرفته امکان تعدیل در قیمت قراردادهای انتقال حقوق مادی پیش بینی شده است. از جمله در حقوق فرانسه، در صورت انتقال حق بهره‌برداری، چنانچه پدیدآورنده متحمل زیانی بیش از هفت دوازدهم شود که ناشی از غبن یا عدم پیش بینی دقیق نتایج مالی حاصل از اثر باشد می تواند بازنگری در شرایط مربوط به قیمت قرارداد را از طرف دیگر تقاضا کند. انجام این توافق در صورتی ممکن است که اثر در قبال دستمزد مقطوع منتقل شده باشد وجود غبن با ملاحظه مجموعه آثار مورد بهره برداری توسط منتقل الیه که پدیدآورنده مدعی غبن در آنهاست تعیین خواهد شد. در حقوق ایران قوانین حامی از مالکیت ادبی هنری در این خصوص ساکت می باشد لذا باید در این خصوص به قوانین مادر یعنی قانون مدنی رجوع نمود. در قانون مدنی در خصوص غبن فاحش حاصل از قرارداد، پدید آورنده اثر می‌تواند با استناد به مواد مرتبط قانون مدنی، تقاضای فسخ قراردادرا نماید ولی حق تعدیل قرارداد برای ایشان وجود ندارد.