حق بهره مندی از جایزه و پاداش‎

یکی از حقوق مادی که بر اساس قوانین ایران برای پدیدآورنده، شناخته شده، حق برخورداری از پاداش و جایزه نقدی است. مطابق تبصره ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده خواهد بود. ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال ۱۳۷۹ مفاد ماده پیشگفته را در مورد نرم افزارها تکرار کرده است. به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از اختصاص چنین حق انحصاری آن است که فقط شخص پدیدآورنده و نه اشخاص دیگری که احتمالا در ایجاد و خلق اثر با وی همکاری داشتند از پاداش و جایزه و امتیازاتی که در یک مسابقه خاص به پدیدآورنده تعلق میگیرد بهره‌مند باشد. همانطور که برخی از نویسندگان به درستی یادآور شده‌اند ذکر حق بهره‌مندی جایزه و پاداش در قانون حمایت از حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ به عنوان تبصره ماده ای که با موضوع سفارش خلق اثر ارتباط دارد قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا سفارش اثر و بهره مندی از جایزه و پاداش هیچ ارتباط منطقهی با هم ندارند.