حقوق مادی و ویژگی های آن

از قدیم الایام مهمترین دلیل هنرمندان در تهیه آثار هنری ادبی، علاقه ایشان به هنر و بروز استعدادهای خویش در قالب آثار ادبی هنری می باشد. اما به مرور زمان، پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری جهت امرار معاش، از آثار خویش به عنوان منبع درآمد نیز استفاده نمودند. به همین دلیل در علم حقوق نیز برای هنرمندان، علاوه بر حقوق معنوی، حقوق مادی نیز در نظر گرفته شد تا این حقوق، دربردارنده مالی برای پدیدآورنده اثر ادبی هنری شود. حقوق مادی پدیدآورنده اثر هنری ادبی دارای ویژگی‌هایی می باشد. یکی از این ویژگیها عبارت است از از قابل انتقال بودن. انتقال حقوق مادی امکان دارد از طریق انتقال ارادی مانند قرارداد انتقال یا وصیت باشد و یا از طریق انتقال غیر ارادی مانند انتقال از طریق ارث یا اجرای احکام دادگاه ها باشد. ویژگی دیگر حقوق مادی قابل توثیق بودن این حقوق است یعنی اینکه این حقوق برای ضمانت از دیگران نیز قابلیت بهره مندی دارد. ویژگی سوم حقوق مادی موقتی بودن آن می باشد یعنی حقوق مادی هر اثری دارای مدت زمان مشخصی می باشد که معمولاً در قوانین حمایتی از آثار ادبی هنری گنجانده شده است.