جرم تغییر یا تحریف آثار ادبی هنری

حق تغییر و تحریف آثار ادبی هنری، یکی از حقوق معنوی پدید آورنده اثر می باشد و هیچ شخصی غیر از او و بدون رضایت او حق تغییر یا تحریف اثر را ندارد. تحریف، هرگونه تغییر و تبدیلی در متن و محتوا و شکل پدیده و به معنای تغییر هویت عقیدتی و شخصیت علمی ادبی پدیدآورنده است و چنین تحریف و تبدیلی تدلیس است و هرگونه تدلیسی در اسلام ناروا و حرام است و همانگونه است که سانسور حقایق اثر، کتمان علم است و حرام می باشد . مطابق ماده ۱۹ قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان ” هرگونه تغییر یا تحریف در اثر های مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است” از عبارت آخر ماده ۱۹ مبنی بر ممنوعیت نشر اثر تحریف شده بدون اجازه پدید آورنده، بعضی از حقوقدانان چنین برداشت کرده اند که صرف تغییر یا تحریف در اثر های مورد حمایت این قانون جرم نمی باشد بلکه تغییر یا تحریف اثر می بایستی همراه با علنی شدن آن اثر باشد. چون در آخر ماده واژه نشر را آورده است لذا مرتکب بعد از تحریف اثر می بایست آن را منتشر کند و در اختیار مردم قرار دهد و الا در صورتی که نزد وی بماند و علنی نشود از شمول ماده خارج میشود. اما بعضی از حقوقدانان این نظر را نپذیرفته و بیان می دارند هر یک از اعمال تغییر یا تحریف اثر های مورد حمایت قانون و همچنین نشر اثر تغییر یا تحریف شده، جداگانه ممنوع بوده و جرم جدایی نسبت به دیگری محسوب میشود. همانگونه که فوقا ذکر شد مرتکب این جرم هر کسی میتواند باشد به جز خود پدیدآورنده اثر. چون او حق دارد با توجه به گذشت زمان تغییراتی در اثر دهد و مطالبی بر آن بیافزاید یا از آن حذف کنند زیرا حقوق معنوی اثر متعلق به او می باشد و شخص دیگر تنها با اجازه پدید آورنده می‌تواند تغییراتی در اثر بدهد در خصوص اینکه اعمال سانسور نیز نوعی تحریف یا تغییر اثر محسوب میشود یا خیر اختلاف نظر است اما کلیت امر این است که مطابق آیین نامه هایی که در باب نظارت در آثار هنری ادبی وجود دارد هیئت های سانسور، حق حذف و تغییر آثار را دارند و گاهی اوقات این حق موجب اعمال سلیقه های شخصی در حذف و تغییر آثار ادبی هنری شده است.