تشریفات قرارداد‎

در حقوق ایران برخلاف حقوق کشورهای پیشرفته به ویژه فرانسه، انتقال حقوق مادی پدید آورنده اثر دارای شرایط و تشریفات خاصی نمی باشد. به عنوان مثال در کشور های پیشرفته، قراردادهای انتقال حقوق مادی مالکیت ادبی هنری، بایستی کتبی باشد و ادعای انتقال حقوق از طریق قرارداد شفاهی به هیچ وجه مسموع نمی باشد این موضوع در حقوق ایران فعلا پیش بینی نشده است اما ماده ۴۶ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که فعلا تصویب نشده است لزوم کتبی بودن قرارداد انتقال حقوق مادی را پیش بینی نموده است. همچنین به عنوان یک قاعده شکلی، در کشور های پیشرفته، در قراردادهای انتقال حقوق مادی باید دامنه و قلمرو حقوق انتقالی به دقت تعیین شود اما در حقوق ایران چنین حکمی در قوانین و مقررات مرتبط دیده نمی شود. جالب توجه اینکه مطابق حقوق کشور های فوق الذکر پدید آورنده اثر نمی‌تواند تمام مالکیت اثر یا همه حقوق خویش نسبت به اثر را به شخص دیگری منتقل نماید بلکه بایستی دامنه و مصادیق حقوق انتقالی را با ذکر مصادیق تعیین نماید.