آثار هنری

آثار هنری مورد حمایت قانونگذار در قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ بسیارند به نحوی که برای نام بردن از این آثار، لیست بلندی می توان تهیه نمود و آثار بسیار زیادی از جمله آثار موسیقایی، نمایشی، آثار سمعی و بصری، نقاشی، تصویر، طرح، نقش، نقشه جغرافیایی، نوشته ها، خط های تزیینی، اثر تجسمی، مجسمه سازی، اثر معماری، عکاسی، هنرهای دستی و صنعتی، نقشه قال و گلیم، آثار مرتبط با فرهنگ عامه و همچنین هرگونه اثری که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده به وجود آمده باشد نام برد و باید بیان نمود که تنها شرط حمایت از این آثار، اصیل بودن یا ابتکاری بودن آنها می باشد. این موضوع در ماده ۲ قانون فوق الذکر بدین ترتیب بیان شده است اثر های مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

١-کتاب و رساله و جزوه و نمیشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هرنی.
٢-شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
٣-اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
٤-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
٥-نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هر گوهه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هرطریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
٦-هر گونه پیکره (مجسمه).
٧-اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
٨-اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
٩-اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
١٠-اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده بادش.
١١-اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد
١٢-هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد
با توجه به غالب بودن آثار موسیقایی به عنوان اثر هنری به شرح آن پرداخته می شود.مطابق بند ۴ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ اثر موسیقایی که به هر ترتیب و روش نوشته و یا نشر شده باشد مورد حمایت قانون می باشد و همچنین مطابق بند ۲ همان ماده ترانه، سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا نشر شده باشد مورد حمایت قانون گذار تلقی شده است. بنابراین در حمایت قانون از آثار موسیقایی هیچگونه تردیدی وجود ندارد. لازم به ذکر است هر اثر موسیقایی دارای سه عنصر ملودی، هارمونی و ریتم می باشد و درصورت اصالت هر یک از سه عنصر فوق، قانون از آنها حمایت نموده است. لذا هر یک از این سه عنصر به تنهایی و در کل به عنوان یک اثر موسیقایی مورد حمایت قانون گذار میباشد. در نهایت درخصوص آثار موسیقایی باید بیان نمود آثار موسیقایی اولیه یعنی اثر اصلی و ثانویه مانند تنظیم های موسیقی یا واریاسیون و همچنین اثر موسیقایی عاریت گرفته شده از فرهنگ عامه یا فلوکور به شرط اصیل بودن یا ابتکاری بودن مورد حمایت قانون گذار میباشد.